V spoločnosti Zifix Group s. r. o. nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme pripravili v súlade s čl. 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES“ („všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“), aby sme Vás informovali, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje získane prostredníctvom našej webovej stránky alebo poskytnuté priamo od Vás, v prípade, ak nás sami kontaktujete alebo ak ich získame inak („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“).

Zifix Group s. r. o. spracúva Vaše údaje len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie nižšie uvedených účelov spracovania. Vaše Osobné údaje budú spracované dôverne, v súlade s GDPR a s ďalšími predpismi na ochranu údajov a podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Toto Vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje iba na činnosti spracovania, za ktoré je ako prevádzkovateľ zodpovedná spoločnosť Zifix Group s. r. o.

Pojem „Osobné údaje“ sa pritom vzťahuje na akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby – dotknutej osoby. Ide teda o akékoľvek informácie priamo identifikujúce fyzickú osobu alebo pomocou ktorých možno i nepriamo identifikovať fyzickú osobu, ako je meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo a IP adresa Vášho internetového pripojenia. K identifikácii Vás ako dotknutej osoby môže dôjsť na základe samotných Vami poskytnutých informácií alebo v spojení s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré sú nám priamo od Vás ako dotknutými osobami poskytnuté alebo ktoré sú nám poskytnuté inak.

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, o ktorej Vás budeme informovať.

„Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov pričom Vašu námietku riadne posúdime. Ak sa preukáže, že Vaše práva a slobody prevažujú na našimi dôvodmi spracovania, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Kedykoľvek môžete, bez uvedenia dôvodov, namietať aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, ak k nemu u Vás bude dochádzať. V tomto prípade musíme námietku automaticky akceptovať a prestať spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel. 

Vašu námietku môžete poslať na: Zifix Group s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika alebo emailom na info@zifix.sk.“

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa zameriava na nasledujúce témy:

1. Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom, v zmysle všeobecného nariadenia ochrane údajov ako aj vnútroštátnych predpisov o ochrane údajov je:

Zifix Group s. r. o.

IČO: 53 087 691

Sídlo: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,  oddiel: Sro, vložka č. 145588/B

Kontakt: info@zifix.sk

Tel: +421 905 363 654

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Osobné údaje sú pravidelne spracovávané, okrem webovej stránky a sociálnych sietí spoločnosti, i v rámci telefonickej a e-mailovej komunikácie.

2. Spracovateľské činnosti

2.1. Webstránka

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi a verejnosťou využíva svoje webové sídlo (webstránku). Prostredníctvom webového sídla poskytujeme základné informácie o svojej činnosti.

Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len nevyhnutné údaje z Vášho zariadenia, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto údaje sa dočasne načítavajú v našom systéme po nevyhnutnú dobu, po ktorej sa automaticky vymažú. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa požadujúceho počítača,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL prevzatého súboru,
 • webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL) a
 • použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet.

Tieto osobné údaje spracovávame len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie hladkého pripojenia, zobrazenia a funkčnosti našej webovej stránky v zariadení návštevníka a zaistenie bezpečnosti našich systémov (účel spracovania). Takéto spracovanie je štandardom i u väčšiny prevádzkovateľov iných webových stránok.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na hlavnú webovú stránku prevádzkovateľa https://zifix.sk/ vrátane všetkých jej podstránok.

Právnym základom dočasného uchovávania osobných údajov a protokolových súborov je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v informovaní verejnosti, zákazníkov a zmluvných partnerov o činnosti spoločnosti prevádzkovateľa, na zaistení funkčnosti webovej stránky a zaručení bezpečnosti našich systémov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Osobné údaje môžu byť poskytované i externým poskytovateľom IT služieb zabezpečujúcim funkčnosť našich webových stránok. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné funkčnosť a bezpečnosť našej webstránky zabezpečiť.

K automatizovanému rozhodovaniu a ani k profilovaniu nedochádza.

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov, štandardne bezodkladne po tom, čo našu webstránku opustíte. K dlhšiemu spracovaniu Vašich údajov môže dochádzať len výnimočne, ak je na to daný relevantný právny základ

2.2. Kontaktný formulár, firemný e-mail a telefónne číslo

Návštevníci našej webovej stránky majú možnosť nás so svojím dopytom alebo požiadavkou kontaktovať buď e-mailom prostredníctvom zverejnenej e-mailovej adresy prevádzkovateľa, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formuláru zverejneného na našej webstránke. Pri takejto komunikácii, v závislosti od konkrétnej formy, spracúvame nasledovný rozsah osobných údajov:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • údaje z obsahu komunikácie
 • fotografie
 • názov obce, resp. adresu miesta poskytnutia služby

Tieto osobné údaje spracovávame len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie odpovede alebo vybavenia Vášho dopytu alebo Vašej požiadavky (účel spracovania).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade je plnenie si našich zmluvných, resp. predzmluvných povinností, v prípade že komunikácia vedie k uzatvoreniu zmluvy alebo objednávky s prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a zároveň aj náš oprávnený záujem na riadnom vybavení Vašej požiadavky alebo dopytu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Záujemcovia o naše služby majú možnosť nahrať v kontaktnom formulári aj fotografiu priestoru. Z pohľadu Občianskeho zákonníka nám týmto dávate súhlas so spracovaním dotknutých obrazových záznamov a vo vzťahu k GDPR platí vyššie uvedený základ spracúvania.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel je čiastočne zmluvnou požiadavkou, a bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť a oboznámiť Vás o výsledku.

K automatizovanému rozhodovaniu a ani k profilovaniu nedochádza.

Osobné údaje dotknutej osoby pri dopyte alebo žiadosti o informáciu budú vymazané hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov, to znamená k vybaveniu Vašej požiadavky alebo dopytu. V prípade uzatvorenia zmluvy s dotknutou osobou sa osobné údaje uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu a 4 roky po jeho ukončení, čo predstavuje dobu premlčania prípadných nárokov zo zmluvného vzťahu.

2.3. Marketingová komunikácia a zasielanie newslettra

Návštevníci našej webovej stránky majú možnosť prihlásiť sa na odber noviniek a zasielanie elektronickej pošty s ponukou našich služieb, akcií či iných informácií o našej činnosti (newsletter a ďalšia marketingová komunikácia).

V takom prípade spracúvame Vašu e-mailovú adresu, prípadne Vaše identifikačné údaje ako meno a priezvisko, ak ste nám ich oznámili a to len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zasielania newslettra, prípadne na realizáciu ďalšej marketingovej komunikácie s Vami (účel spracovania).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov konkrétnych dotknutých osôb je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na tento účel, ktorý môžete udeliť elektronicky uvedením Vašej e-mailovej adresy a zakliknutím príslušného políčka (opt in) priamo na našej webstránke v časti „odoberajte novinky“ (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu adresovaného našej spoločnosti, že si už neželáte zasielanie newslettra, alebo kliknutím na príslušný odkaz na odhlásenie z odberu v samotnom newslettri. Odhlásenie bude aj námietkou proti príslušnému spracúvaniu osobných údajov, na čo máte v tomto prípade právo podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Po odhlásení Vám už nebudeme zasielať newsletter alebo inú marketingovú komunikáciu, ak si ju sami znovu nevyžiadate a prestaneme spracúvať, aj uchovávať, Vaše osobné údaje na tento účel.

Príjemcami údajov môžu byť externý dodávatelia služieb ako IT firmy a  marketingové agentúry, ktoré zabezpečujú výrobu a rozposielanie newslettra a inej marketingovej komunikácie.

K automatizovanému rozhodovaniu a ani k profilovaniu nedochádza.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, svoje osobné údaje na tento účel nie ste povinní poskytnúť, avšak bez ich spracovania nebudeme schopní Vám Vami vyžiadaný newsletter a marketingové informácie zasielať.

Osobné údaje dotknutej osoby sa uchovávajú na tento účel po dobu udelenia Vášho súhlasu so spracovaním Vašich údajov na marketingovú komunikáciu.

2.4. Fotogaléria

Prevádzkovateľ príležitostne vyhotovuje z miesta poskytnutia služieb fotografie a následne ich zverejňuje na svojej webovej stránke s cieľom propagácie vlastných služieb. Väčšinou ide o fotografie striech, fasád a priestorov nehnuteľností bez účasti osôb, avšak môžu sa vyskytnúť i fotografie s osobami, respektíve fotografie z väčšej vzdialenosti, ktoré dokumentujú nehnuteľnosti ako také, ktoré nie sú zamerané na konkrétne osoby a jednotlivci nie sú jasne identifikovateľní. V tom to prípade nejde o spracovanie osobných údajov.

U ostatných osôb, ktoré sú na fotografiách jasne rozpoznateľné sa vyžaduje podpis osobitného súhlasu s vyhotovení fotografií a ich zverejnením.

Účelom spracovania je propagácia vlastných služieb.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov konkrétnych dotknutých osôb je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Súčasne tento súhlas pokrýva aj občianskoprávny súhlas s vyhotovením fotografie podľa § 12 Občianskeho zákonníka.

Uvedené fotografie nebudú nad rámec uvedeného poskytnuté iným osobám, ibaže by taká povinnosť bola uložená právnym predpisom alebo vykonateľným rozhodnutím príslušného orgánu alebo by to bolo nevyhnutné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Svoje osobné údaje vo forme obrazových záznamov nie ste povinný na tento účel poskytnúť a bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ nemôže Vašu fotografiu zverejniť.

K automatizovanému rozhodovaniu a ani k profilovaniu nedochádza.

Fotografie a ostatné uvedené osobné údaje budú uchované po dobu trvania súhlasu s ich zverejnením. Dlhšie budú uchované, pokiaľ to bude nevyhnutné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa.

2.5. Sociálne siete

Naša webová stránka obsahuje doplnky pluginy sociálnej siete „Facebook“  a „Instagram“, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland (ďalej len „Meta“) a prostredníctvom ktorej je možné navštíviť firemné Facebook a Instagram profily našej spoločnosti, na ktorých sú zverejňované príspevky a fotografie, či videá priamo z realizovaných projektov, ako aj aktuálne informácie o našich službách a samotnej našej spoločnosti. Pri tejto činnosti dochádza a k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb, najmä identifikačných údajov v príspevkoch v podobe mena a priezviska, ďalej obrazových a obrazovo-zvukových záznamov vo forme profilovej fotky návštevníka našich firemných stránok Facebook a Instagram alebo jeho príspevku zverejneného na týchto stránkach.

V zmysle zverejnených podmienok spracovania osobných údajov spoločnosti Meta s názvom Privacy Policy, spoločných pre produkty Facebook a Instagram (https://www.facebook.com/privacy/center/), Meta uvádza, že spracúva osobné údaje na týchto stránkach ako prevádzkovateľ. V rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Wirtschaftsakademie Súdny dvor EÚ definoval  vzťah medzi Facebookom a vlastníkom firemného profilu ako vzťah dvoch spoločných prevádzkovateľov.

Vzhľadom na uvedené je preto naša spoločnosť ako vlastník firemného profilu Prevádzkovateľom v zmysle príslušných predpisov o ochrane osobných údajov a teda spolu s Meta spoluzodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov na sociálnych sieťach „Facebook“  a „Instagram“.

Sociálnych siete Facebook či Instagram, využívame prostredníctvom našich príslušných firemných účtov na účely cielenej a modernej firemnej prezentácie a komunikácie spoločnosti navonok, a súčasne za účelom starostlivosti o zákazníkov. Bez využívania sociálnych sieti pri prezentovaní podnikateľských aktivít sa v súčasnosti už žiadna úspešná firma nezaobíde. Toto je teda účel spracovania Vašich osobných údajov na našich firemných stránkach „Facebook“  a „Instagram“.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva vo vytvorení a prevádzkovaní oficiálneho profilu našej spoločnosti na sociálnych sieťach, čo sa považuje v dnešnej dobe za štandard u väčšiny spoločností, a následnej propagácii našich služieb a aktivít a informovania verejnosti, zákazníkov a zmluvných partnerov o činnosti  a poskytovaných službách (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Príjemcami Vašich údajov môžu byť externé spoločnosti zabezpečujúce  pre nás správu profilov na sociálnych sieťach, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Akékoľvek údaje spracúvané prostredníctvom Facebooku alebo Instagramu môžu byť interne v rámci spoločnosti Meta prenášané aj do tretích krajín, vrátane USA, a to na základe rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie. O tejto skutočnosti informuje aj Meta vo svojej Privacy policy. Dňa 10.07.2023 prijala Európska komisia rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi Európskou úniou a USA na základe čl. 45 GDPR. Na základe nového rozhodnutia o primeranosti Európska komisia sa môžu osobné údaje bezpečne prenášať z Európskej únie (EÚ) americkým spoločnostiam, ktoré sa zúčastňujú na tomto rámci, bez toho, aby bolo potrebné zavádzať dodatočné záruky ochrany údajov. Rozhodnutie je platné od dátumu jeho prijatia.

Poskytnutie údajov nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich poskytnutia, by nemohli byť Vaše príspevky a fotky na Facebooku či Instagrame zverejnené a nevedeli by sme na ne odpovedať.

K automatizovanému rozhodovaniu a ani k profilovaniu nedochádza.

Údaje sa uchovávajú buď do času, kým nie sú spoločnosťou Meta vymazané v zmysle jej obchodných podmienok alebo Privacy policy alebo ak už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov alebo pokým návštevník našich firemných profilov na Facebooku či Instagrame neodstráni svoj príspevok alebo účet sám, a to podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napr. od charakteru údajov, od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania. Napr. ak užívateľ niečo hľadá na sociálnej sieti Facebook, svoje hľadanie si môže kedykoľvek zobraziť vo svojej histórii hľadania a odstrániť ho odtiaľ, no záznam o tomto hľadaní sa odstráni až po 6 mesiacoch. Ide o jedno z mnohých pravidiel spoločnosti Meta, ktoré upravuje spôsob a dĺžku zverejňovania príspevkov na ňou prevádzkovaných sociálnych sieťach.

2.6. Cookies

Ak navštívite našu webovú stránku alebo používate naše služby v rámci našej webstránky, ukladáme určité informácie z Vášho prehliadača pomocou tzv. súborov „cookies“, ktoré do Vášho prehliadača odosiela naša webstránka.

Súbor cookie je časť údajov uložená v koncovom zariadení (počítači, mobile, tablete) používateľa webovej stránky, ktorá je viazaná na informácie o používateľovi. Súbor cookie nie je považovaný za osobný údaj ale tzv. online identifikátor, pomocou ktorého vieme identifikovať, že došlo k návšteve našej webstránky z toho istého koncového zariadenia a ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu. Tieto informácie používame na správu našej webstránky a našich technických riešení, na pochopenie toho, ako sa návštevníci pohybujú na našej webstránke a súvisiacich webových stránkach, na zlepšenie Vášho zážitku a užívateľského komfortu pri prehliadaní našej webstránky a na zlepšenie našich služieb, ako aj na zaistenie bezpečnosti našej webstránky.

Viac informácií o súboroch cookies a o tom, ako môžete zmeniť nastavenia na odstránenie alebo odmietnutie súborov cookies, nájdete v našom nasledujúcom vyhlásení o používaní súborov cookies.

Vyhlásenie o súboroch cookies

Toto vyhlásenie slúži nato, aby ste pochopili, čo sú súbory cookies a podobné technológie, ako ich používame, aké informácie pomocou nich zhromažďujeme a ako môžete ovládať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies. Pokiaľ nie je uvedené inak, na účely tohto vyhlásenia budeme súbory cookies a všetky tieto technológie označovať spoločne ako „súbory cookies“.

Ako ich používame?

Ako mnohé online služby, aj my používame súbory cookies a miestne úložisko (technológia podobná súborom cookies), aby sme Vám poskytli požadované služby, zabezpečili funkčnosť našej webstránky a umožnili Vám efektívnu navigáciu medzi našimi podstránkami, zapamätali si Vaše preferencie, analyzovali návštevnosť našej stránky a vo všeobecnosti zlepšili Váš používateľský zážitok.

Naša webová stránka používa nasledujúce hlavné kategórie súborov cookies:

 • ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIES (niekedy označované ako „absolútne nevyhnutné súbory cookies“) sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať služby, o ktoré ste požiadali, pohybovať sa po webovej lokalite a využívať jej funkcie a zabezpečené oblasti. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať požadované služby. Tieto cookies môžu tiež zhromažďovať informácie o Vás, ako je vaša IP adresa, autentifikačné údaje alebo Vaše jedinečné ID, ktoré môžu byť považované za osobné údaje. Keďže sú tieto súbory cookies nevyhnutne potrebné, nemusíme pred ich použitím žiadať o Váš súhlas. Môžete ich zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ak sa však rozhodnete zakázať alebo odmietnuť tieto súbory cookies, naša webová stránka nemusí vo Vašom zariadení fungovať správne.
 • ANALYTICKÉ COOKIES nám pomáhajú merať, porozumieť a podávať správy o vašom používaní a interakcii s našou webovou stránkou, avšak používame ich iba vtedy, ak ste na to vopred dali súhlas. Tieto informácie používame na správu a zlepšovanie prevádzky našej webovej stránky, na pochopenie toho, ako používatelia prechádzajú našou webovou stránkou, a na zlepšenie ich skúseností na našej webovej lokalite, na čo využívame nasledujúceho poskytovateľa služieb:
  • Google Analytics je služba internetovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google LLC, ktorá používa súbory cookies na analýzu Vášho používania webovej stránky. Spoločnosť Google LLC môže preniesť informácie generované súbormi cookies o Vašom používaní tejto webovej lokality do Spojených štátov amerických. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov a zabezpečenia údajov spoločnosti Google LLC na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy
 • ŠTATISTICKÉ COOKIES

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, avšak tieto súbory cookies nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné a slúžia výlučne na zlepšenie funkčnosti a servisu webových stránok. Z tohto dôvodu používame tieto súbory cookies na vytvorenie štatistík o používaní našej webovej stránky. Zoznam štatistických cookies spolu s ďalšími informáciami, ako napríklad údajmi o poskytovateľovi, účele alebo lehote uchovávania a pod. je uvedený nižšie.

 • MARKETINGOVÉ COOKIES

Tieto súbory cookies sú používané na bližšie zasielanie reklamy podľa Vašich záujmov. Slúžia aj na obmedzenie toho, ako často sa reklama zobrazuje za účelom merania efektívnosti reklamnej kampane. Reklamné súbory cookies sú často prepojené s funkciami webovej stránky poskytovanými danou externou spoločnosťou. Preto používame reklamné súbory cookies na prepojenie so sociálnymi sieťami, ktoré potom môžu používať informácie o Vašej návšteve na cielenie reklamy na Vás na iných webových stránkach, taktiež Vám môžu byť na základe Vášho správania pri prehliadaní internetu prezentované reklamy, o ktoré máte potenciálne záujem. Zoznam reklamných cookies spolu s ďalšími informáciami, ako napríklad údajmi o poskytovateľovi, účele alebo lehote uchovávania a pod. je uvedený nižšie.

Upozorňujeme, že toto vyhlásenie sa netýka a nenesieme žiadnu zodpovednosť za umiestňovanie súborov cookies alebo iné praktiky akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, na ktorú táto webová lokalita odkazuje. Zahrnutie odkazu na webovú stránku neznamená, že podporujeme prepojenú stránku alebo službu.

Zoznam súborov cookies používaných našou webovou stránkou podľa ich druhu:

Ak máte menej ako 16 rokov, pred prijatím súborov cookies sa vyžaduje súhlas Vášho rodiča alebo opatrovníka.

ZÁKLADNÉ:

**Keďže sú tieto súbory cookies nevyhnutne potrebné, pred ich použitím nemusíme žiadať Váš súhlas. Ak budú takéto cookies zakázané, naša webová stránka nemusí fungovať správne. Máte možnosť ich kedykoľvek vypnúť vo svojom prehliadači.

NÁZOV

POSKYTOVATEĽ

ÚČEL

TRVANIE

wpEmojiSettingsSupports

WordPress

Uchovávať podrobnosti o prehliadači

Jedna relácia

wd

Meta (Facebook)

Získať informácie o rozlíšení obrazovky

1 týždeň

csm

Meta (Facebook)

Poskytnúť prevenciu podvodov

90 dní

actppresence

Meta (Facebook)

Uchovávať a sledovať, či je karta prehliadača aktívna

Jedna relácia

ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ*

NÁZOV

POSKYTOVATEĽ

ÚČEL

TRVANIE

STAV

_ga

Google LLC

Uchovávanie a počítanie zobrazení stránky

2 roky

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

_ga_*

Google LLC

Uchovávanie a počítanie zobrazení stránky

1 rok

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

*údaje môžu byť prenesené do Spojených štátov amerických

MARKETINGOVÉ*

NÁZOV

POSKYTOVATEĽ

ÚČEL

TRVANIE

STAV

Google Fonts API

Google LLC

Získanie IP adresy

Vyprší okamžite

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

GPS

Google LLC (Youtube)

Uchovávať údaje o polohe

Jedna relácia

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

VISITOR_INFO1_LIVE

Google LLC (Youtube)

Zaistiťzobrazovanie reklám alebo opätovné zacielene

6 mesiacov

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

YSC

Google LLC (Youtube)

Ukladaťa sledovať interakcie

Jedna relácia

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

PREF

Google LLC (Youtube)

Uchovávať používateľské predvoľby

8 mesiacov

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

_fbc

Meta (Facebook)

Uchovávať poslednú návštevu

2 roky

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

fbm*

Meta (Facebook)

Uchovávať podrobnosti o účte

1 rok

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

xs

Meta (Facebook)

Uchovávať jedinečné ID relácie

3 mesiace

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

fr

Meta (Facebook)

Zaistiť zobrazovanie reklám alebo opätovné zacielenie

3 mesiace

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

act

Meta (Facebook)

Uchovávať prihlásených používateľov

90 dní

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

_fbp

Meta (Facebook)

Uchovávať a sledovať návštevy na rôznych webových stránkach

3 mesiace

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

datr

Meta (Facebook)

Poskytnúť prevenciu podvodov

2 roky

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

c_user

Meta (Facebook)

Uchovávať jedinečné ID používateľa

30 dní

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

sb

Meta (Facebook)

Uchovávať podrobnosti o prehliadači

2 roky

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

*_fbm_

Meta (Facebook)

Uchovávať podrobnosti o účte

1 rok

ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ

*údaje môžu byť prenesené do Spojených štátov amerických

Svoj súhlas z Vyhlásenia o súboroch cookies na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať pomocou cookies lišty nastavenia.

Alternatívne väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookies prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak chcete zrušiť sledovanie službou Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ak by ste chceli mať komplexný prehľad o prístupe tretích strán k Vášmu internetovému prehliadaču, odporúčame Vám nainštalovať si špeciálne vyvinuté doplnky (plug-ins).

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookies, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Zakázanie súboru cookies alebo kategórie cookies nevymaže súbor cookies z Vášho prehliadača, budete to musieť urobiť sami vo svojom prehliadači.

V rozsahu, v akom sa osobné údaje zhromažďujú prostredníctvom súborov cookies alebo podobných technológií, platia a doplňuje toto vyhlásenie naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Právny základ cookies

Základné (nevyhnutné) cookies: V nadväznosti na opísaný účel použitia cookies  leží právny základ spracovania osobných údajov pomocou súborov nevyhnutných cookies v článku č. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (plnenie zákonnej povinnosti), t.j. Prevádzkovateľ spracúva nevyhnuté cookies v súlade so Zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikácia, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“). Podľa ustanovenia § 109 ods. 8 Zákona o elektronických komunikáciách, prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutých osôb pri technickom uložení údajov (cookies) alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.

Analytické, marketingové a štatistické cookies: Tieto súbory cookies používame, ak ste nám poskytli svoj súhlas s ich používaním  na základe preferencie („cookie lišty“), ktorú sme umiestnili na našej webovej stránke, právnym základom zodpovedajúceho spracovania osobných údajov pri dotknutých cookies je čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže Váš súhlas. Tento postup vyplýva i z § 109 ods. 8 prvej vety Zákona o elektronických komunikáciách, podľa ktorého každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas.

Doba uchovávania

Akonáhle údaje prenášané cookies už nie sú potrebné na deklarované účely, budú tieto bezodkladne vymazané. Lehota uchovávania jednotlivých cookies je uvedená priamo v tabuľke. Dlhšie ukladanie cookies je možné len v prípadoch, ak to umožňuje zákon.

3. Príjemcovia osobných údajov

Naša spoločnosť neposkytuje osobné údaje iným osobám, aby ich spracúvali pre seba, okrem nižšie uvedených prípadov. Vaše osobné údaje získané v súvislosti s webstránkou našej spoločnosti zdieľame s nasledujúcimi tretími stranami:

 • Poskytovatelia služieb v pozícii sprostredkovateľov. Ide o externé organizácie, ktoré nám pomáhajú viesť naše podnikanie a/alebo spracúvať osobné údaje v našom mene a podľa našich pokynov (napr. poskytovateľ IT služieb, marketingové agentúry a podporné služby atď.). Poskytovatelia služieb alebo sprostredkovatelia a ich vybraní zamestnanci môžu pristupovať k našim osobným údajom a používať ich na základe s nami uzavretej zmluvy o spracovaní údajov (tzv. DPA) a k spracovaniu Vašich osobných údajov dochádza iba v našom mene, na základe našich pokynov a na konkrétne účely, o ktorých vykonanie boli požiadaní. Sprostredkovatelia sú zmluvne zaviazaní uchovávať Vaše osobné údaje dôverné a bezpečné.
 • Tretie strany ako príjemcovia používajúci osobné údaje na vlastné účely na základe zákona. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, ako sú súdy, správne orgány, orgány dohľadu nad ochranou osobných údajov, naši právni poradcovia atď. z dôvodov, ak je to potrebné na účely preukázania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo v dôsledku plnenie zákonných povinností.
 • Iní prevádzkovatelia údajov. V prípade spracovateľských operácii, ktoré vykonávame spoločne s inými prevádzkovateľmi (Meta, Google, atď.) môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané aj s tretími stranami, ktoré určujú účely a prostriedky spracovania vo vlastnom mene, ako sú napríklad prevádzkovatelia rôznych online služieb.

4. Prenos osobných údajov do tretích krajín

K prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, čiže mimo krajín Európskej únie („“) a Európskom hospodárskom priestore („EHP“) v zásada nedochádza, keďže spracovanie Vašich osobných údajov, ako je popísané vyššie, nevyžaduje, aby boli Vaše osobné údaje prenesené/postúpené a/alebo uložené na miesto určenia do tretích krajín. Výnimkou je používanie sociálnych sieti a cookies, v súvislosti s ktorými môžu byť niektoré osobné údaje našimi spoločnými prevádzkovateľmi exportované do tretích krajín. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete vyššie alebo v samotných vyhláseniach externých poskytovateľov.

V prípade, že by sme boli povinní zdieľať Vaše osobné údaje so subjektom nachádzajúcim sa v tretích krajinách, vrátane krajín, ktoré majú iné štandardy ochrany údajov ako tie, ktoré platia v EÚ a EHP, čiže s krajinami, ktorým nebolo v zmysle čl. 45 GDPR Európskou komisia vydané rozhodnutie o primeranosti prenosu, zaistíme, v súlade s platnými právnymi požiadavkami, poskytnutie primeraných záruk, ktoré zabezpečia, že Vaše osobné údaje budú mať rovnakú ochranu ako v rámci EÚ a EHP, ako sa predpokladá v čl. 46 GDPR. Tieto záruky môžu zahŕňať (i) uzavretie štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou na ochranu Vašich osobných údajov a (ii) uzavretie záväzných vnútropodnikových pravidiel (súčasne máte právo požiadať nás o kópiu týchto doložiek alebo pravidiel tým, že nás budete kontaktovať spôsobom uvedeným nižšie). V konkrétnych prípadoch môže dôjsť k prenosu Vašich údajov do tretích krajín i bez Vášho vysloveného súhlasu na základe výnimky zo zákazu prenosu pre osobitné situácie v zmysle čl. 49 GDPR. Včas Vás budeme informovať o všetkých takýchto prenosoch tretích krajín a o zárukách/výnimkách zavedených na ochranu Vašich osobných údajov.

5. Uchovávanie osobných údajov

Podnikáme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje sa budú spracúvané len počas minimálnej doby nevyhnutnej na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Konkrétne doby uchovávania Vašich osobných údajov sú uvedené pri jednotlivých spracovateľských činnostiach vyššie.

Po uplynutí lehôt uvedených pri jednotlivých spracovateľských činnostiach vyššie, Vaše osobné údaje buď (i) natrvalo vymažeme alebo zničíme príslušné nosiče osobných údajov alebo (ii) príslušné osobné údaje anonymizujeme.

6. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov tretím subjektom za zákonom stanovených podmienok.

V prípade, ak je spracovanie založené na Vašom súhlase podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

V súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pri používanie „cookies“, ako je uvedené vyššie, si prečítajte naše vyhlásenie o používaní súborov cookies vyššie. Upozorňujeme, že v určitých zákonom predpísaných prípadoch nie sme  schopní Vám vyhovieť alebo vyhovieť v plnom rozsahu Vašim žiadostiam o uplatnenie Vašich práv, napr. môžeme byť požiadaní, aby sme si ponechali niektoré z Vašich osobných údajov potom, čo ste požiadali o ich vymazanie, aby sme splnili naše zákonné povinnosti alebo na účely preukázania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany porušuje Vaše práva, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov. Kontaktné údaje slovenského dozorného orgánu na ochranu údajov sú nasledovné:

Názov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Sídlo: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava

Telefón: 00421 (0)2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Webstránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

7. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov (zmluvná/zákonná)

Informáciu o tom, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či má dotknutá osoba povinnosť poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov, sú uvedené pri jednotlivých spracovateľských činnostiach vyššie.

8. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Spracovanie osobných údajov, ako je opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, nezahŕňa automatizované rozhodovanie, a ani profilovanie.

9. Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Ak zmeníme spôsob, akým nakladáme s Vašimi osobnými údajmi v súvislosti s poskytovaním služieb a Vaším používaním našej webstránky, aktualizujeme toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súčasne Vás budeme o tejto zmene informovať, okrem prípadov ak sa poskytovanie takýchto informácií o zmene spracovania Vašich údajov ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše postupy a toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, preto odporúčame sa pravidelne k nemu vracať, aby ste sa oboznámili s akýmikoľvek aktualizáciami alebo zmenami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

10. Deti mladšie veku na digitálny súhlas

Sme si vedomí toho, že deti sú obzvlášť citlivou skupinou dotknutých osôb. Deti si preto zaslúžia zvýšenú starostlivosť a ochranu súkromia. Z tohto dôvodu zaobchádzame s detskými používateľmi obzvlášť opatrne, aby sme sa uistili, že ich rodičia majú kontrolu nad ich osobnými údajmi a že zbierame a spracovávame len minimum informácií, ktoré potrebujeme na fungovanie našich služieb.

V rámci udeľovania súhlasu deťmi v zásade v zmysle čl. 8 ods. 1 GDPR platí, že v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností (napr. rodič).

Po dosiahnutí veku digitálneho súhlasu budú používatelia môcť nakonfigurovať svoje vlastné nastavenia týkajúce sa používania našej webstránky.

Verzia: Február 2024

Zifix Group s. r. o.